Bedrijven moeten aan de slag met energiebesparing

De overheid gaat strenger toezien of bedrijven voldoen aan de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarom moeten bedrijven aan de overheid rapporteren welke maatregelen zij nemen. Toepassen van LED-verlichting van Lightronics is een van de mogelijke opties.

Bedrijven moeten aan de slag met energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Deze verplichting uit het Activiteitenbesluit, uitvloeisel van de Wet Milieubeheer, bestaat al langer. Nieuw is dat bedrijven de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Daarmee wil de overheid beter inzicht krijgen in de stappen die zijn gezet en stimuleren om meer werk te maken van energiebesparing. Na de eerste rapportage in 2019 moeten bedrijven het zogeheten bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie) om de vier jaar informeren over genomen maatregelen. Bedrijven die niet aan de verplichting voldoen, kunnen een boete krijgen.

LED-verlichting

Om bedrijven te helpen, heeft de overheid per bedrijfstak een lijst met energiebesparende maatregelen samengesteld. Toepassen van LED-verlichting is een van de maatregelen die op de zogeheten Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan. LED-verlichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan verlagen van het energieverbruik. Met de lichtoplossingen van Thorlux by Lightronics voor industrie, utiliteit en kantoor kan tot 70% energie worden bespaard. Dat leidt tot lagere energie- en exploitatiekosten en een kleinere CO2-footprint. Een van de grote voordelen van LED-verlichting is dat het juiste verlichtingsniveau bereikt kan worden met minder armaturen dan in een conventionele situatie. Met de Thorlux by Lightronics oplossingen voor slim beheer, zoals het flexibele lichtregelsysteem SmartScan dat zorgt voor licht waar en wanneer gewenst, kan de efficiency nog verder worden verhoogd.

QuickScan

De lichtexperts van Lightronics kunnen helpen bij het maken van een uitgekiend, toekomstbestendig lichtplan. Met behulp van een QuickScan brengt Lightronics verbeteropties en bespaarmogelijkheden in kaart. Ook kan Lightronics helpen bij de aanvraag voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), een fiscale regeling om investeringen in onder meer energiebesparende maatregelen aantrekkelijker te maken.

Reden informatieplicht

In 2013 werd het Energieakkoord ondertekend door onder meer de overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, consumentenorganisaties en koepelorganisaties voor de industrie, de transportsector en de energiesector. Toen werd als doel geformuleerd om 100 Petajoule extra energie te besparen in 2020. Bij de Nationale Energieverkenning in 2017 bleek dat realisatie achterblijft bij de doelstelling. Een van de redenen daarvan is dat de energiebesparingsplicht onvoldoende wordt nageleefd. De informatieplicht moet daar verbetering in brengen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Roelof Mathijssen
06-15488603
r.mathijssen@lightronics.nl

Ymte Hoeksma
06-11175971
y.hoeksma@lightronics.nl

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).